Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Angels Beauty en een cliënt waarop Angels Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen salon

Angels Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Angels Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Angels Beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Angels Beauty het volledige honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Angels Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Angels Beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in Angels Beauty.

4. Betaling

Angels Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Angels Beauty vermeldt prijswijzigingen 14 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Prijswijzingen worden tevens per post aan klanten in het bestand kenbaar gemaakt. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Uitsluitend na overleg met Angels Beauty is betaling in termijnen mogelijk.

5. Personeel in de Salon

Angels Beauty heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Angels Beauty dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Angels Beauty vóór de eerste behandeling van gegevens, waarvan Angels Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Angels Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Angels Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Angels Beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt

7. Geheimhouding

Angels Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Angels Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Angels Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Angels Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Angels Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

9. Garantie

Angels Beauty geeft de cliënt 5 dagen garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de huid zoals beschreven in de adviesfolder, niet of niet goed heeft opgevolgd.
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of advies van Angels Beauty gebruikt heeft.

10. Beschadiging en diefstal

Angels Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Angels Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk en persoonlijk gemeld worden aan de eigenaar van Angels Beauty en de behandelende stylist. Angels Beauty dient door cliënt in gelegenheid gesteld worden de klacht persoonlijk te beoordelen aan de hand van analyse en anamnese. Angels Beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Angels Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Angels Beauty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Angels Beauty en haar werkzame personen hierin, het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Angels Beauty en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.